Kirjallisuus

 

Viheralueista voimaa vanhuuteen. Tutkimus viherympäristön yhteydestä Helsingin keskustassa asuvien ikääntyneiden elämänlaatuun.

Kuusisto Kari. Raportteja 1/2014. Helsinki: Ikäinstituutti.

 

Mikä innostaisi ulkoilemaan - Diakonia puiston suunnittelussa iäkkäiden toiveet huomioon

Kavasto Marja-Leena. Opinnäytetyö 2013. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

 

Ikääntyneille suunnatun Semafori-puiston laitteiden ohjekylttien toteutus ja niiden toimivuuden arviointi

Ruusunen Riina. Opinnäytetyö 2012. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

 

Suursuonpuiston vanhustenpolku - Käyttäjäkokemuksia

Lasarov-Minni Paula. Opinnäytetyö 2006, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

 

Asukaslähtöistä senioriasumista. Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke.

Mäntylä Heli ym. TTS:n julkaisuja 414.


Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä

Korhonen Anne ja Liski-Markkanen Sari. TTS:n julkaisuja 418.

 

Global age friendly cities: a guide

World Health Organization 2007.

 

Äldres Miljöer för fysisk aktivitet - samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande

- Anna Bergman Stamblewski. STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND R 2008:35

 

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

 

WAP - walking people, it is never too late to start
EU tukee iäkkäiden kävelyä neljässä Euroopan kaupungissa.

 

Esteetön luontoliikunta
- Verhe, I. & Ruti, M. Suomen Invalidien Urheiluliitto. 2007. Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 93. Tammer-paino Oy. 96 s.

  • Kirja käsittelee rakennetun luontoliikkumisympäristön esteetöntä suunnittelua ja kehittämistä. Kirjassa on paljon kuvia ja tilojen mitoitusohjeita.

Esteetön rakennus ja ympäristö
- Rakennustietosäätiö RTS. 2007. Tammer-Paino Oy. 88 s.

  • Suunnitteluoppaassa esitetään suunnitteluperiaatteita ja esimerkkiaineistoa Suomen rakentamismääräyskokoelman osien F1 Esteetön rakennus ja G1 Asuntosuunnittelu soveltamisalalta. Oppaan tavoitteena on ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennukset ja niiden ympäristöt vähimmäisvaatimustasoa paremmin. Opas on tarkoitettu käsikirjaksi suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille, viranomaisille sekä rakennustuoteteollisuuden tuotekehitystyön avuksi.

Healing Gardens – Therapeutic Benefits and Design Recommendations
- Marcus, C.C. & Barnes, M. 1999. John Wiley & Sons, INC. 610 s.

  • Kirja on kattava teos puutarhojen terapeuttisista vaikutuksista ja suunnittelun periaatteista erilaisissa hoitoympäristöissä. Asiaa lähestytään niin teorian näkökulmasta kuin monipuolisin käytännön esimerkeinkin.

Iäkkäiden ihmistenliikuntapaikkojen suunnittelu
arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristöissä

- Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007. Liikuntapaikkajulkaisu. Rakennustieto Oy. 86 s.

  • Oppaaseen on kerätty ohjeita iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollistaviin asuin- ja toimintaympäristöjen suunnitteluun. Oppaassa on vaatimus- ja tarkistuslistoja sekä havainnollistavia kuvia. 

Puisto, puutarha ja hyvinvointi
- Rappe, E., Linden, L. & Koivunen, T. 2003. Viherympäristöliiton julkaisuja 28. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino Oy. 160 s.

  • Kirja on kirjoitettu oppaaksi kaikille, jotka haluavat tietää miksi ja miten kasvit ja kasvien parissa toimiminen vaikuttavat ihmiseen. Kirja antaa valmiuksia osallistua hyvinvointia tukevien, viihtyisien elinympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttöön. Kirja on tarkoitettu sekä puutarha-alalla toimiville että terveydenhuollon parissa työskenteleville lukijoille. Lukuisat esimerkkikohteet ja runsas kuvitus elävöittävät kirjaa ja auttavat tiedon soveltamisessa omaan lähiympäristöön.

Viherrakentajan käsikirja
- Soini, T. 2008. Viherympäristöliiton julkaisuja 25. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino Oy. 287 s.

  • Kirja soveltuu perusmateriaaliksi ja käsikirjaksi viheralalla työskenteleville, alaa opiskeleville ja piharakentamista suunnitteleville yksityisihmisille sekä taloyhtiöille…